02-591-6468 hello@engineer180.com

ปัจจุบันระบบนิวเมติก ถูกนำมาใช้กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำมัน, เหล็ก, เคมี และอาหาร รวมไปถึงอุตสาหกรรมแปรรูป เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือกล

ระบบนิวแมติกถูกนำมาประยุกต์ใช้กับงานอย่างกว้างขวางในการผลิตวัตถุดิบ เช่น เหล็ก และพบมากในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร การประกอบ หีบห่อ การพิมพ์ ระบบหุ่นยนต์ เป็นต้น

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบนิวเมติกเป็นการนำเอาพลังงานจากลมอัดมาใช้ในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบนิวเมติก ซึ่งก่อนที่จะมีการนำลมอัดมาใช้งานนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำลมอัดให้มีความสะอาด หรือที่เรียกว่าระบบการเตรียมลมอัดให้บริสุทธิ์ (Compressed Air Purification System) ซึ่งก็คือ การทำอย่างไรที่จะให้ลมอัดมีความแห้งสะอาด และมีอุณหภูมิที่ต่ำโดยปราศจากฝุ่น ความชื้น น้ำ น้ำมัน กลิ่นต่างๆ เป็นต้น

อุปกรณ์ลมในระบบนิวเมติก

โดยจะพบว่าในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์ในระบบนิวเมติก มีความจำเป็นที่จะต้องการ ความสะอาดของลมอัด แตกต่างกัน เช่น ในวงการแพทย์ที่มีการใช้งานอุปกรณ์นิวแมติกในการรักษาคนไข้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการลมอัดที่สะอาดมากๆ ปราศจากกลิ่นน้ำมัน เพื่อความปลอดภัยของคนไข้

ก่อนมีการทำการเตรียมลมอัดที่สะอาด เพื่อนำไปใช้งานนั้น จะต้องพิจารณาขอบเขตของงานที่จะนำลมอัดไปใช้ ตามที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ในระบบนิวเมติกที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นตามความเหมาะสม

จะเห็นว่าหากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานระบบนิวเมติกภายในหน่วยงานหรือโรงงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมลมอัดให้บริสุทธิ์ก่อนนำไปใช้งาน เปรียบเสมือนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์นิวเมติกไปในตัว

เนื่องจากลมอัดที่สะอาดจะช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์นิวเมติกให้สูงขึ้น และเป็นการลดต้นทุนการผลิตลงอีกทางด้วย