SMART Factory วิธีประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

SMART Factory วิธีประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

การจะทำให้โรงงานอุตสาหกรรมได้ชื่อว่า SMART Factory ได้นั้น สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ก็คือการที่โรงงานของคุณ สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ การประหยัดพลังงานหรือการใช้พลังงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง...
5 กลยุทธ์การจัดซื้อในโรงงานยุคใหม่ ทำอย่างไรถึงจะไม่ขาดทุน

5 กลยุทธ์การจัดซื้อในโรงงานยุคใหม่ ทำอย่างไรถึงจะไม่ขาดทุน

ฝ่ายจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญไม่แพ้กระบวนการอื่นๆ ในธุรกิจ อีกทั้งขั้นตอนนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของต้นทุน ที่จะนำไปสู่กำไร-ขาดทุนของการประกอบกิจการได้เลยทีเดียว และด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป บทความนี้ Engineer180...