02-591-6468 hello@engineer180.com

จากบทเรียนที่แล้ว เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการทำความเข้าใจระบบ PLC ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงภาษาที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC กันครับ

การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้ PLC ทำงานตามความต้องการนั้นตามมาตรฐาน IEC1131-3 ได้แบ่งออกเป็น 5 แบบ คือ

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC

Ladder Diagram Language

Ladder Diagram
Ladder Diagram

Sequential Flow Chart Language

Sequential Flow Chart
Sequential FlowChart

Function Block Diagram Language

Function Block Diagram
4Function Block Diagram

Instruction List Language (Statement List Language)

Instruction List Language (Statement List Language)
Instruction List

Structure Text Language

Structure Text Language
Structure Text

หลักการเขียนแลคเดอร์ไดอะแกรม (Ladder Diagram) และ คำสั่งพื้นฐาน

แลดเดอร์ไดอะแกรม จัดเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถดูตามโครงสร้างแล้วเข้าใจการทำงาน แต่เวลาที่ PLC ทำงานจะอาศัยชุดคำสั่ง (Instruction) ทำงานโดยวิธีการเขียนลงในหน่วยความจำ ข้อมูลในหน่วยความจำนั้น จะจัดเก็บเป็นรหัส (Code) ไม่สามารถจัดเก็บในลักษณะของ Ladder Diagram ได้โดยตรง

การใช้คำสั่ง Load (LD) , Load Not (LD NOT)

Ladder Diagram

ชุดคำสั่งและการเขียน Ladder Diagram คำสั่ง LD และ LD NOT

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC » นิวเมติก ดอทคอม

การใช้คำสั่ง AND , AND NOT

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC » นิวเมติก ดอทคอม

ชุดคำสั่งและการเขียน Ladder Diagram คำสั่ง AND , AND NOT

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC » นิวเมติก ดอทคอม

การใช้คำสั่ง OR , OR NOT

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC » นิวเมติก ดอทคอม

ชุดคำสั่งและการเขียน คำสั่ง OR , OR NOT

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC » นิวเมติก ดอทคอม

การใช้คำสั่ง OUT , OUT NOT
เป็นคำสั่งที่สั่งขับให้ OUTPUT ภายนอกทำงานหรือไม่ทำงานตามคำสั่ง

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC » นิวเมติก ดอทคอม
ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC » นิวเมติก ดอทคอม
รูปแบบชุดคำสั่งจาก Ladder Diagram

OUTPUT NOT-OUT NOT การทำงานของคำสั่งเหล่านี้จะตรงข้ามกับ OUT

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC » นิวเมติก ดอทคอม